Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altar-piece /'ɔ:ltəpi:s/  

  • Danh từ
    bức trang trí sau bàn thờ