Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altar-cloth /'ɔ:ltəklɔθ/  

  • Danh từ
    khăn trải bàn thờ