Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altar-boy /'ɔ:ltəbɔi/  

  • Danh từ
    lễ sinh (trong giáo đường)