Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aloha /ə'louh-ə/  

  • Thán từ
    xin chào!