Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almswoman /'ɑ:mz,wumən/  

  • Danh từ
    người đàn bà được cứu tế, người đàn bà sống bằng của bố thí