Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người được cứu tế, người sống bằng của bố thí