Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almshouse /'ɑ:mzhaʊs/  

  • Danh từ
    (Anh)
    nhà tế bần