Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alms-giver /'ɑ:mz,givə/  

  • Danh từ
    người bố thí