Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alms-deed /'ɑ:mz'di:d/  

  • Danh từ
    việc từ thiện