Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almandine /'ælməndi:n/  

  • Danh từ
    (hoá học)
    Anmanđin