Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

almagest /'ælmədʒest/  

  • Danh từ
    sách thiên văn (của Ptô-lê-mi); sách chiêm tinh; sách luyện giả kim