Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thiên văn)
    vĩ tuyến thiên văn