Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  liên kết, liên minh
  nước Anh đã liên kết với các cường quốc phương Tây khác về buôn bán và phòng vệ
  kết thông gia
  Danh từ
  nước liên minh, người liên minh
  người thông gia
  the allies
  (số nhiều)
  các nước đồng minh (trong thế chiến I và II)

  * Các từ tương tự:
  -ally