Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allowedly /ə'lauidli/  

  • phó từ
    được cho phép
    được mọi người công nhận