Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alligator /'æligeitə[r]/  

  • Danh từ
    (động vật)
    cá sấu Mỹ

    * Các từ tương tự:
    alligator clip, alligator pear