Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allegorical /,æli'gɒrikl/  /æli'gɔ:rəkl/

  • Tính từ
    phúng dụ

    * Các từ tương tự:
    allegorically