Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alarmist /ə'lɑ:mist/  

  • Danh từ
    (xấu)
    người hay tung tin làm lo lắng sợ hãi
    Tính từ
    tung tin làm lo lắng sợ hãi