Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alarm-post /ə'lɑ:mpoust/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    nơi tập trung quân đội khi có báo động