Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác alarm)
    xem alarm
    đồng hồ báo thức