Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aircraft /'eəkrɑ:ft/  

  • Danh từ
    (số nhiều kđổi)
    máy bay

    * Các từ tương tự:
    aircraft-carrier, aircraftman, aircraftwoman, aircraftwomen