Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air hardening /'eəhɑ:dniɳ/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    sự tôi gió