Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air commodore /'eə 'kɒmədɔ:/  

  • (Anh)
    thiếu tướng không quân