Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air beacon /'eə,bi:kən/  

  • Danh từ
    đèn hiệu cho máy bay