Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aileron /'eilərɒn/  

  • Danh từ
    cánh phụ (ở máy bay, dùng để điều chỉnh độ thăng bằng khi bay)