Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aid station /'eid,stei∫n/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    bệnh xá dã chiến