Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aground /ə'graʊnd/  

  • Phó từ& tính từ
    mắc cạn (tàu bè)
    the tanker was aground
    chiếc tàu chở dầu đã mắc cạn