Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agricultural /,ægri'kʌlt∫ərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] nông nghiệp
  agricultural land
  đất nông nghiệp

  * Các từ tương tự:
  Agricultural earnings, Agricultural exports, Agricultural lag, Agricultural livies, Agricultural reform, Agricultural sector, Agricultural Stabilization and Conservation Service, Agricultural subsidies, Agricultural Wage Boards