Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agrarian /ə'greəriən/  

 • Tính từ
  (thuộc) ruộng đất
  an agrarian reform
  cuộc cải cách ruộng đất

  * Các từ tương tự:
  Agrarian revolution, agrarianize, agrarianly