Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agonistic /,ægə'nistik/  

 • Tính từ
  (thuộc) cuộc thi đấu điền kinh, (thuộc) đấu võ (ở Hy lạp xưa kia)
  có tính chất bút chiến, có tính chất luận chiến
  (văn học)
  không tự nhiên, gò bó

  * Các từ tương tự:
  agonistically