Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agonisingly /'ægənaiziηli/  

  • phó từ
    khổ sở, khó nhọc