Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hợp thành góc
    agonic line
    đường không từ thiên (đường đi qua các điểm tại đấy kim la bàn không bị lệch)