Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nhanh nhẹn;[một cách] linh lợi, [một cách] hoạt bát