Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agent provocateur /,æʒɒn prəvɒkə'tɜ:[r]/  

  • (số nhiều agents provocateurs)
    đọc như số ít (tiếng Pháp) kẻ xúi cho hành động để tạo chứng cứ bắt giữ