Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aftershave /'ɑ:ftə∫eiv/  /'æftə∫eiv/

  • Danh từ
    nước thơm dùng sau khi cạo râu