Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aftermost /'ɑ:ftəməʊst/  /'æftərməʊst/

  • Tính từ
    (hàng hải)
    the aftermost part
    phần đuôi tàu