Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aft /ɑ:ft/  /'æft/

 • Phó từ
  ở phía đuôi, gần phía đuôi; về phía đuôi (tàu thủy, máy bay)
  fore and aft
  xem fore

  * Các từ tương tự:
  after, after-fermentation, after-grass, after-growing, after-hours, after-pains, after-ripeing, after-sales, after-sensation