Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

African /'æfrikən/  

 • Tính từ
  [thuộc] Châu phi
  Danh từ
  người bản địa Châu phi (da đen)

  * Các từ tương tự:
  africana, africaness