Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

afflatus /ə'fleitəs/  

  • Danh từ
    cảm hứng
    linh cảm