Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affixture /ə'fikst∫ə/  

  • Danh từ
    sự đóng chặt vào, sự gắn vào, sự đính vào