Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affiliation order /ə,fili'ei∫n 'ɔ:də[r]/  

  • (luật học)
    lệnh chu cấp cho con ngoài giá thú