Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affiance /ə'faiəns/  

  • Động từ
    (cũ)
    hứa hôn
    hứa hôn với ai