Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affectedly /ə'fektidli/  

  • phó từ
    giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên