Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aestivation /,i:sti'vei∫n/  

  • Danh từ
    (động vật học)
    sự ngủ hè