Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aeroplane /'eərəplein/  

  • Danh từ
    (Mỹ airplane)
    máy bay, phi cơ