Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advisedly /əd'vaizidli/  

  • Phó từ
    có suy nghĩ chín chắn, [một cách] thận trọng
    I use these words advisedly
    tôi dùng những từ này có suy nghĩ chín chắn