Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adversely /'ædvɜ:sli/  

 • Phó từ
  [một cách] ngược, [một cách] không thuận
  [một cách] đối địch, [một cách] chống đối
  [một cách] có hại
  his health was adversely affected by the climate
  khí hậu đã ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của anh ta