Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventitiousness /ædven'tiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính ngẫu nhiên, tính tình cờ
    tính chất ngoại lai