Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adultery /ə'dʌltəri/  

  • Danh từ
    tội ngoại tình