Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  trội giạt (thuyền)
  (nghĩa bóng) lang thang, phiêu bạt
  young people adrift in our big cities
  thanh niên lang thang ở các thành phố lớn
  long ra
  part of the car's bumper had come adrift
  một phần cái hãm xung ở xe đã long ra
  sai
  our plans went badly adrift
  kế hoạch của chúng ta sai quá đi rồi