Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adorableness /ə'dɔ:rəblnis/  

  • như adorability